dimecres, 9 de març de 2011

Qué cal fer per a demanar la nutrición enteral domiciliaria
La nutrición enteral és una alternativa per als pacients que no poden prendre els aliments de consum ordinari a causa d´una situació clínica, però que tenen el tracte gastrointestinal amb suficient capacitat funcional per assolir les necessitats nutricionals.

Per poder prescriure i dispensar la nutrició és indispensable que es compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

a) Que  no sigui possible cobrir les necessitats nutricionals del pacient amb aliments de consum ordinari.

b) Que mitjançant la nutrició enteral es pugui aconseguir una millora de la qualitat de vida del/ de la pacient o una possible recuperació d'un procés que amenaci la seva vida.

c) Que la indicació es basi en criteris sanitaris i no socials.

d) Que els beneficis de la nutrició enteral superin els riscos.

e) Que es realitzi una valoració periòdica del tractament.

f) Que el pacient tingui una patologia susceptible de rebre nutrició enteral.


L'Annex VII del Reial Decret 1030/2006, estableix la cartera de serveis dels productes dietètics destinats a usos mèdics especials, que compren la dispensació dels tractaments dietoterapèutics a les persones que pateixen determinats trastorns metabòlics congènits i la nutrició enteral domiciliaria per els pacients als que no es possible cobrir les seves necessitats nutricionals, a causa de la seva situació clínica, amb aliments de consum ordinari.                  
Documents per a Pacients    
                                                            
Alternatives a la dieta enteral 


                   Documents per a Professionals 
Conceptes clau, indicacions, tipus fórmules i pautes  
Guia del SNS sobre nutrició parenteral
Full de petició nutrició enteral domiciliaria
Normativa nutrició enteral domiciliaria