dilluns, 18 de juny de 2012

Taxa de l'euro per recepta

La taxa de l'euro per recepta començarà a aplicar-se a partir del 23 de juny

 

 

 

 

  .

 

  .

.

Idees Clau

  • La taxa l’abonaran aquells ciutadans que adquireixin un medicament o producte sanitari en una oficina de farmàcia de Catalunya amb una recepta del Servei Català de la Salut.
  • Amb la nova taxa els catalans abonaran una mitjana de 13 euros l’any.
  • Cap ciutadà pagarà més de 61 euros l’any i només un 12% de la població arribarà a aquest topall. Durant l’any 2012 el topall serà de 36 euros.
  • Uns 127.000 ciutadans, acreditats pel Departament de Benestar Social i Família, quedaran exempts d’abonar la taxa.
A partir del proper dissabte 23 de juny (a partir de la mitjanit del divendres 22 al dissabte 23), entrarà en vigor la mesura de “l’euro per recepta”. Es tracta d’una taxa administrativa (1 euro) que els ciutadans hauran d’abonar a les oficines de farmàcia de Catalunya per cada recepta que hi presentin del Servei Català de la Salut. Les receptes que tinguin un preu inferior a 1,67 euros quedaran exemptes d’aquesta taxa.
.
Quan el ciutadà va al seu metge, aquest li lliura un pla terapèutic en el qual consten els medicaments que ha de prendre d’acord amb les indicacions mèdiques pertinents. Un cop el ciutadà el presenti a la seva farmàcia, haurà de pagar un euro cada vegada que se li dispensi un medicament. Per tant, aquesta taxa es paga per cada recepta que, normalment, coincideix amb un envàs de medicament. El Departament de Salut estima que la mitjana que cada ciutadà haurà de pagar serà de 13 euros l’any.
.
Per evitar que es pagui excessivament la taxa i que aquesta per si mateixa es pugui convertir en una barrera al compliment terapèutic, en cap cas el ciutadà pagarà més de 61 euros l’any. Durant l’any 2012 el còmput de la taxa serà de 36 euros.
Queden exemptes d’abonar-la unes 127.000 persones. Es tracta de col·lectius acreditats pel Departament de Benestar Social i Família que, segons la Llei 5/2012, no són tributaris de l’aportació: les persones beneficiàries de pensió no contributiva, del programa de la renda mínima d’inserció (PIRMI), de prestacions d’acord amb la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI) i del Fons d’Assistència Social (FAS).
.
En el moment de la dispensació, el farmacèutic pot saber, gràcies a la targeta sanitària i als sistemes d’informació, si correspon al ciutadà pagar la taxa ja que disposa d’informació en línia de si n’està exempt per pertànyer a algun dels col·lectius esmentats segons el registre del Departament de Benestar Social i Família, i també si l’usuari ja ha assolit el màxim anual dels 61 euros.
.
A banda del tiquet de caixa corresponent, el ciutadà pot sol·licitar a la farmàcia un justificant d’abonament de la taxa. De la mateixa manera, properament, podrà sol·licitar un extracte on consten les seves dades personals i es relacionen totes les receptes dispensades amb informació de la taxa abonada per cada una. En aquest extracte també hi figurarà el saldo pendent fins al màxim anual de 61 euros.


 .
També et pot interessar:

dilluns, 4 de juny de 2012

Avantatges i inconvenients a l´hora del tractament del Càncer de Pròstata


Aquest document li ajudarà a sospesar els avantatges i  inconvenients de cada opció tenint en compte la seva situació personal, la seva forma de vida, els seus  sentiments i les seves preferències.

 Rebre un diagnòstic de càncer de pròstata pot ser una notícia impactant. Pot provocar temor, pànic i  decisions precipitades, fins i tot sentir la necessitat d'haver de prendre una decisió immediata i començar un tractament de seguida. No obstant, el càncer de pròstata evoluciona de forma diferent a altres tipus de càncer. En la majoria dels casos creix molt lentament i són pocs els tumors d'aquest tipus que es desenvolupen ràpidament, i per tant no és necessari precipitar-se.

Quan el càncer de pròstata es troba en una fase inicial o localitzat, com és el seu cas, les possibilitats de superar aquesta malaltia són elevades. Per això, prengui's el temps que consideri necessari per obtenir informació i conèixer totes les opcions de tractament que són apropiades en la seva situació.

Aquest document s'ha elaborat amb una doble finalitat: d'una banda, subministrar-li informació sobre el càncer de pròstata i les seves opcions de tractament, i d'altra banda, ajudar-li a triar, al costat del professional metge que li atén, el tipus de tractament que prefereix per abordar aquesta malaltia.

Per al tractament del càncer de pròstata en estadi inicial o localitzat es pot optar entre tres alternatives de tractament:

● Vigilància activa
● Cirurgia
● Radioteràpia

Les tres opcions són apropiades per a vostè i poden oferir-li la mateixa expectativa de vida a llarg termini.

Cadascuna d'elles té avantatges i inconvenients que, en el futur, poden afectar a la seva vida quotidiana.

Per això, abans de prendre una decisió sobre el tractament és molt important que vostè comprengui els pros i els contres de les diferents opcions, tenint en compte la seva situació específica i valorant el que consideri que és millor per a vostè.

Amb aquest document es facilita informació sobre els diferents tractaments, a fi que pugui valorar els avantatges i inconvenients de cadascuna de les opcions i ajudar-li a participar, si així ho desitja, en l'elecció del tractament. És important que tingui en compte els seus valors o preferències personals sense oblidar que aquest document no pretén substituir el consell mèdic. El seu equip mèdic pot oferir-li informació més completa i resoldre els seus dubtes.

És important entendre que vostè decideix la quantitat d'informació que necessita sobre la seva malaltia i si vol participar o no en la decisió sobre el seu tractament. Si ho desitja, pot tenir un paper actiu en la decisió, o potser prefereixi delegar-la totalment en el seu metge/a o en els seus familiars. No hi ha actitud correcta o equivocada. És el que vostè prefereixi.
 

És d´utilitat el PSA amb la finalitat de diagnòstic procoç de Càncer de Pròstata?
També et pot interessar: