dilluns, 21 de febrer de 2011

La Mútua no em vol donar la baixa. Què puc fer?


 El  RD 1430/2009  indica que el metge de primària haurà d’informar al pacient de la possibilitat d’iniciar el procés de disconformitat contra l’alta per accident de treball o malaltia professional lliurada per la mútua en un termini de 4 dies davant dels centres de l’INSS.

La iniciació d’aquest procés invalida l’alta que va ser lliurada per la Mútua, fins a la resolució del mateix.

Aquest procediment només és útil pels casos en que hi ha hagut una IT per contingències laborals prèvia.

En els casos en que no hi hagi antecendent d’IT per contingències laborals, o que hagin passat més de 4 dies respecte a l’alta que va lliurar la mútua d’accidents de treball, segueix en vigor el procediment indicat a la instrucció ICAM 1/2007. (defineix i homogeneitza l’actuació dels/de les metges/esses d’atenció primària de Catalunya quan considerin que el procés d’incapacitat temporal d’un/una treballador/treballadora és derivat de contingència professional (accident de treball o malaltia professional).


Informació per a l´usuari


Més informació d´interès sobre Incapacitat laboral