dimecres, 25 de maig de 2011

Pauta per a extracció dentaria, cirurgia menor i major en pacients anticoagulatsS’ha de valorar en cada pacient el risc trombòtic i hemorràgic per indicar la necessitat i el tipus de teràpia pont.

En tots els casos s’ha d’informar el pacient dels riscs i beneficis que això comporta i permetre-li participar en la decisió.
Procediments quirúrgics majors i programats


1.- Pacients d’alt risc tromboembòlic
Pròtesis valvulars mecàniques, amb altres diagnòstics i amb embolisme sistèmic previ i tromboembolisme venós de menys de 3 mesos.

S’han de suspendre els AVK, com a mínim 3 dies (acenocumarol) o 5 dies (warfarina) abans de la intervenció.

El primer dia, el pacient no ha de rebre cumarínics ni heparina.

A partir del segon dia, ha de rebre heparina a dosis terapèutiques. L’heparina a dosis terapèutiques s’ha de substituir per dosis profilàctiques d’alt risc, amb suficient antelació per permetre la intervenció considerant el tipus d’analgèsia.

S’ha de fer una prova analítica de coagulació abans de la intervenció.

S’ha de mantenir l’heparina a dosis profilàctiques d’alt risc durant un mínim de 24 hores, excepte si hi ha cirurgia d’alt risc hemorràgic (com ara la cirurgia neurològica o alguns tipus de cirurgia oftàlmica), cas en què s’ha de mantenir un mínim de 72 hores.

Posteriorment, si no hi ha hagut complicacions hemorràgiques significatives, s’inicia l’heparina a dosi terapèutica.

Una vegada el pacient rep tractament amb heparina a dosi terapèutica, es pot donar el pas als cumarínics, superposant ambdós tractaments fins que el valor de la INR es trobi en un marge terapèutic.


2.- Pacients de baix risc tromboembòlic
Com FA no valvular sense embolisme previ.

S’ha d’administrar l’heparina a dosi profilàctica alta des de l’endemà de la supressió de l’anticoagulació oral fins a 3-5 dies després de la represa, especialment si les persones estan enllitades.Procediments quirúrgics menors

S’hi inclou la fotocoagulació amb làser, les infiltracions, el cateterisme cardíac i les exploracions endoscòpiques amb probable presa de biòpsies. Cal valorar en cada cas la necessitat de suspendre els AVK.

La pauta més habitual és suprimir el tractament esmentat durant els 2-3 dies (acenocumarol) o 4-5 dies (warfarina) previs al procediment i recomençar-lo el dia de la intervenció.

Als pacients d’alt risc tromboembòlic, se’ls ha d’administrar heparina a dosi profilàctica d’alt risc des del segon dia de la supressió dels cumarínics fins que la INR sigui adequada.

En pacients de menor risc, es podria obviar la profilaxi amb heparina, excepte en cas d’immobilització.

- En la cirurgia de cataractes amb anestèsia tòpica (no mitjançant punció retrobulbar) no cal suspendre l’anticoagulació oral.

- En biòpsies cutànies superficials no cal suspendre l’anticoagulació oral; cal fer hemostàsia local efectiva.Informació per a pacients

1.- Pauta per a extracció dentaria o cirurgia menor en pacients anticoagulats amb sintrom i amb baix risc tromboembòlic:  Pauta   (Castellà)

2.- Full escrit  informatiu  (Català)Informació per professionals


Article de El comprimido molt concret i amb unes pautes d´actuació molt pràctiques


Més Articles d´interès

També et poden interessar: