dilluns, 13 de febrer de 2012

Escala Ansietat-Depressió de Goldberg

El Qüestionari de Goldberg, o E.A.D.G. a la versió espanyola (Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg), fou desenvolupada amb la finalitat de disposar d’una entrevista de curta duració per a ser utilitzada per metges no psiquiatres com instrument de cribratge.

Consta de dos escales, una d’ansietat i l’altra de depressió, amb resposta dicotòmica (Si / No); surt una puntuació independent per cada escala (un punt per resposta afirmativa, es puntuen els símptomes que persisteixen dues setmanes o més).
INTERPRETACIÓ

Cada subescala té 4 ítems inicials de despistatge per determinar si és o no probable  respostes
positives a les preguntes de despistatge (2 o més en la subescala d’ansietat, 1 o més en la subescala de depressió).
Està dissenyat per a detectar “casos probables”, no per diagnòstic; és un ajut per orientar el diagnòstic, però no pot substituir el judici clínic.

Punts de tall: son ≥ 5 per l’escala d’ansietat i ≥ 3 per la de depressió.

A la població geriàtrica, la validesa predictiva de la subescala d’ansietat és pobre, i la capacitat discriminant de les dues subescalas és menor. Es proposa l’ús com escala única, amb un punt de tall global ≥ 6.També et pot interessar: